Obliczenia geotechniczne metodą elementów skończonych. 

Projektowanie geotechniczne - czym się zajmuje?

Projektowanie geotechniczne to niezwykle istotny obszar inżynierii, który obejmuje szeroki zakres działań związanych z wykonaniem i utrzymaniem konstrukcji związanych bezpośrednio z gruntem. Głównym celem projektowania geotechnicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji budowlanych i inżynierskich, minimalizacja wpływu budowli na środowisko oraz optymalizacja kosztów.

Projektanci geotechniczni zajmują się analizą właściwości geologicznych i geotechnicznych terenu, na którym ma powstać projektowana konstrukcja. W ich zadania wchodzi wykonanie projektu geotechnicznego, który zawiera analizę gruntów występujących w podłożu, dobór odpowiednich technologii budowlanych oraz materiałów konstrukcyjnych. Należy podkreślić, że projektowanie geotechniczne to nie tylko planowanie samej konstrukcji, ale także analiza jej wpływu na otoczenie, w tym na grunty, środowisko wodne, a także konstrukcje w jej okolicy.

Obliczenia geotechniczne MES - na czym polega analiza tą metodą? 

Metoda Elementów Skończonych (MES) jest jednym z najważniejszych i najczęściej stosowanych narzędzi w dziedzinie obliczeń geotechnicznych. Jest to zaawansowana technika numeryczna, która pozwala na dokładne modelowanie zachowania materiałów budowlanych i gruntów w różnych warunkach obciążenia. Metoda MES, w uproszczeniu, polega na podziale badanego obszaru na mniejsze elementy (elementy skończone), a następnie obliczeniach równań różniczkowych, które pozwalają na analizę zachowania się tych elementów pod wpływem obciążeń.

Metoda elementów skończonych jest niezwykle ważna w obliczeniach geotechnicznych, przede wszystkim dlatego, że pozwala ona na dokładne uwzględnienie różnych czynników, takich jak zmienne warunki geologiczne, zmienne warunki wodno-gruntowe, rodzaje gruntów, obciążenia statyczne i dynamiczne, czy nietypowe warunki terenowe. Dzięki temu można dokładnie określić, jakie siły i naprężenia działają na konstrukcję oraz można oszacować jakie mogą wystąpić deformacje w trakcie eksploatacji.

Obliczenia geotechniczne w programach metody elementów skończonych (np. Plaxis od Bentley) – jakie problemy możemy rozwiązać dzięki temu oprogramowaniu?

Program Plaxis od firmy Bentley System, to zaawansowane oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie analizy 2D oraz 3D prostych zagadnień geotechnicznych, jak również tych zaawansowanych. Narzędzie to pozwala na modelowanie różnych aspektów związanych z geotechniką i interakcją konstrukcji z gruntem takich jak:

- analiza stateczności skarp,
- obliczenia fundamentów konstrukcyjnych: ławy, stopy, ruszty, płyty, pale fundamentowe, skrzynie i inne,
- obliczenia podziemnych zbiorników i podziemnych konstrukcji innych typów,
- obliczenia podziemnych części konstrukcji w celu wyznaczenia współczynnika sprężystości gruntu (statyczny oraz dynamiczny współczynnik kz),
oraz wiele innych nietypowych zagadnień geotechnicznych. 

Obliczenie stateczności skarpy 

Analiza stateczności skarpy jest niezwykle istotnym elementem obliczeń geotechnicznych. Wykonywana jest kiedy obiekt budowlany ma być wybudowany w pobliżu krawędzi skarpy, czy w bliskim jej sąsiedztwie. Obliczenia stateczności skarpy wykonywane są również dla obiektów istniejących, aby określić ryzyko osunięcia skarpy w obrębie inwestycji. Plaxis umożliwia dokładne modelowanie skarp i analizę ich stateczności pod wpływem różnych obciążeń. Dzięki temu można precyzyjnie określić, czy skarpa jest stabilna i czy istnieje ryzyko je osunięcia się.

Obliczenie fundamentów

Można stwierdzić, że fundamenty to najważniejsze elementy każdej konstrukcji i ich analiza jest kluczowa w geotechnice. Odpowiadają one za przekazywanie oddziaływań na grunt i odwrotnie. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym fundamentom można zminimalizować wpływ konstrukcji na otoczenie, uniknąć nadmiernych osiadań oraz zapewnić trwałość konstrukcji. Plaxis pozwala na dokładne obliczanie fundamentów pod różnymi warunkami geologicznymi i obciążeniami. Dzięki temu można zaprojektować fundamenty, które będą bezpieczne i trwałe przez wiele lat.

Wyznaczenie współczynnika sprężystości gruntu kz

W celu zwiększenia efektywności modelowania, pewności obliczeń oraz bezpiecznej optymalizacji konstrukcji konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych obliczeń w programie geotechnicznym, których celem jest wyznaczenie współczynnika sztywności gruntu. Jego wartość wpływa bezpośrednio na wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonywanych później w programach MES do obliczeń konstrukcji. Przykładową metodą obliczania współczynnika kz jest tzw. metoda podkonstrukcji.

W metodzie „podkonstrukcji” fundament wraz z przylegającym do niego gruntem zastępuje się liniowymi podporami sprężystymi o odpowiednim współczynniku sztywności. Zanim jednak to uczynimy, niezbędne są niezależne obliczenia w programie geotechnicznym, na podstawie których przyjmuje się konkretne jego wartości. Poniższy rysunek przedstawia schematycznie układ grunt-fundament, który należy zamodelować w programie geotechnicznym, co umożliwia wyznaczenie wartości współczynnika kz.

Mobirise Website Builder

Szkic zagadnienia współpracy fundamentu z gruntem na potrzeby wyznaczenia współczynnika kz.

Nietypowe zagadnienia geotechniczne

Czasem zdarzają się nietypowe sytuacje, które wymagają szczególnych rozwiązań geotechnicznych. Może to być spowodowane np. złożonością warunków gruntowych, skomplikowaną geometrią projektowanej konstrukcji albo gdy projektowana budowla znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych budynków. Program Plaxis, dzięki rozbudowanym narzędziom do modelowania, daje możliwość modelowania i analizy takich nietypowych zagadnień, co pozwala projektantom znaleźć optymalne rozwiązania.

Obliczenia geotechniczne – jaka firma do tego zadania będzie najlepsza?

Wybór odpowiedniej firmy do przeprowadzenia obliczeń geotechnicznych jest kluczowy dla sukcesu projektu budowlanego. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii przy wyborze firmy:

  1. Doświadczenie i kompetencje: Sprawdź, ile lat firma działa na rynku i czy ma doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
  2. Kadra inżynierska: Upewnij się, że firma zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami w dziedzinie geotechniki.
  3. Wyposażenie techniczne: Sprawdź, czy firma posiada odpowiednie narzędzia i oprogramowanie do przeprowadzenia zaawansowanych obliczeń geotechnicznych, takich jak Plaxis.
  4. Terminowość i dostępność: Ważne jest, aby firma była w stanie dostarczyć wyniki obliczeń w ustalonym terminie i była dostępna w razie potrzeby konsultacji i wsparcia.