Analiza dynamiczna

ANALIZA DYNAMICZNA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Każda konstrukcja budowlana stale narażona jest na drgania o różnym podłożu, intensywności i przyczynie. Ich oddziaływanie nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo — zignorowanie nadmiernych drgań może doprowadzić do osłabienia wytrzymałości budynku, a nawet katastrofy. Mając to na uwadze, pomagamy firmom projektowym i budowlanym przeprowadzić analizę dynamiczną, a także świadczymy kompleksową pomoc w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z umiejscowienia budynków w okolicach szczególnie narażonych na drgania o zwiększonej intensywności.

Szukasz partnera, który pomoże zaprojektować wytrzymałą i bezpieczną konstrukcję oraz sprawnie uzyskać pozwolenie na budowę? Skontaktuj się z nami!

Telefon: +48 886 220 598
Email: kontakt@dynafea.com

DLACZEGO ANALIZA DYNAMICZNA JEST WAŻNA

Bezpieczeństwo i komfort użytkowników

Konstrukcje budowlane stale narażone są na różnego rodzaju oddziaływania dynamiczne (te naturalne, ale również te powodowane przez człowieka, np. w efekcie pracy maszyn czy bliskości pojazdów kołowych lub szynowych). Przeprowadzenie analizy dynamicznej pozwala dokładnie zrozumieć, jak siły tego typu wpływają na konstrukcję i jakie są skutki związanych z nimi obciążeń. Dzięki temu możliwe jest zaprojektowanie budynku w sposób zapewniający bezpieczeństwo i komfort jego przyszłych użytkowników.

Optymalizacja projektu

Analiza dynamiczna umożliwia identyfikację słabych punktów konstrukcji, które wymagają dodatkowych wzmocnień lub zmian projektowych. W ten sposób projekt można zoptymalizować, a tym samym zapewnić jak najlepszą wytrzymałość i stabilność budynku przy minimalnym koszcie (wprowadzenie zmian jeszcze przed rozpoczęciem budowy).

Zgodność z przepisami

Przepisy prawne jasno określają konieczność wykonania analizy dynamicznej dla wszystkich obiektów konstrukcyjnych umieszczonych w zasięgu oddziaływania drgań. W Polsce są to m.in.: Norma PN-EN 1991 „Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje”, Dyrektywa budowlana UE 2010/31/UE czy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tym samym, bez przeprowadzenia analizy nie można otrzymać pozwolenia na budowę.

Minimalizacja kosztów

Przeprowadzenie analizy pozwala lepiej zrozumieć, jak konstrukcja będzie zachowywać się w miarę upływu czasu. W ten sposób można świadomie podejmować odpowiednie kroki mające na celu minimalizację kosztów utrzymania budynku w dłuższej perspektywie.

Zapobieganie awariom

Analiza dynamiczna to również sposób na identyfikację potencjalnych problemów, wynikających z drgań konstrukcji (mogących doprowadzić do poważnej awarii). Dzięki wcześniejszemu wykryciu problemów możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków prewencyjnych i rozwiązanie sytuacji, zanim dojdzie do jakiegokolwiek uszkodzenia.

JAKIE ANALIZY DYNAMICZNE WYKONUJEMY

Oferujemy pomoc w zakresie rozwiązywania problemów budynków umiejscowionych w pobliżu wymuszenia zmiennego w czasie (siły zewnętrzne i obciążenia, oddziałujące na konstrukcję, które zmieniają swoją wartość i kierunek w czasie).
Drgania komunikacyjne

Badanie wpływu drgań powodowanych przez ruch pojazdów, tj. samochodów, autobusów, tramwajów, pociągów itp.

Drgania maszyn

Badanie wpływu drgań wynikających z pracy maszyn i urządzeń mechanicznych, znajdujących się w budynku i poza nim.

Poznaj nasze realizacje i sprawdź jakie analizy wykonaliśmy m.in. dla PKN ORLEN, YIT Development sp. z o.o., Soho Development S.A. Panattoni Europe Sp. z o.o.

ANALIZA DYNAMICZNA. W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Analiza potrzeb

Rozpoznanie potrzeb oraz ustalenie celu, zakresu i rodzaju analizy dynamicznej (np. czy potrzebna będzie również analiza spektralna lub analiza częstotliwościowa, całkowanie równań po czasie).

Analiza dynamiczna nowopowstałych inwestycji (w fazie projektowej)

Wykonanie symulacji drgań na projektowaną inwestycję przy pomocy programów inżynierskich Metody Elementów Skończonych. Oszacowanie wytrzymałości i bezpieczeństwa konstrukcji w warunkach rzeczywistych — podczas działania różnych obciążeń dynamicznych (np. wibracji maszyn, drgań komunikacyjnych).

Przeprowadzenie analizy dynamicznej w fazie projektowania pozwala dokonać zmian i poprawek jeszcze przed rozpoczęciem budowy, co może znacznie obniżyć koszty i czas wykonania inwestycji.

Analiza dynamiczna istniejących konstrukcji

Przeprowadzenie analizy dynamicznej istniejących konstrukcji w celu oceny ich stanu technicznego (działanie konieczne w przypadku wieloletnich inwestycji lub budynków szczególnie narażonych na duże obciążenia dynamiczne).

Analiza umożliwia wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń lub wad konstrukcyjnych, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań naprawczych i zminimalizowanie ryzyka awarii lub katastrofy.

Analiza częstotliwościowa

Identyfikacja częstotliwości drgań struktury, pobudzanych są przez jednostajne, harmoniczne obciążenie (np. drgania spowodowane ruchem maszyn).

W wyniku analizy częstotliwościowej można określić, jakie częstotliwości drgań są największe i jakie związane są z nimi amplitudy drgań.

Analiza modalna

Identyfikacja drgań własnych struktury (drgań występujących w sytuacji, gdy struktura zostanie pobudzona jednym krótkim impulsowym sygnałem).

Analiza wykorzystywana jest do zrozumienia sposobu, w jaki konstrukcja drga w odpowiedzi na siły zewnętrzne, generujące drgania mechaniczne. Stosowana w projektowaniu, kontroli jakości, diagnostyce i naprawie konstrukcji.

Pomoc w formalnościach

Załatwienie niezbędnych formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Możliwość odpowiedzenia na pisma z np. PKP S.A., Metro Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. Z o.o., Tramwaje Śląskie S.A. itp.

Zabezpieczenie konstrukcji

Zabezpieczenie konstrukcji w sytuacji przekroczenia dopuszczalnego poziomu drgań — różne alternatywne metody (wzmocnienie konstrukcji, trafne delikatne zmiany jej geometrii, dodanie tłumików drgań, zmniejszenie obciążeń dynamicznych itp.).

W razie nadmiernie wysokich amplitud drgań możliwość zaprojektowania odpowiedniej przegrody (trenczu) w celu tłumienia drgań.

Nie czekaj z analizą dynamiczną do ostatniej chwili. Im wcześniej przeprowadzimy odpowiednie pomiary, tym Twoja inwestycja będzie bardziej wytrzymała, bezpieczna i tańsza w utrzymaniu!

Telefon: +48 886 220 598
Email: kontakt@dynafea.com