Polityka prywatności

Klauzula RODO

Osoby przekazujące jakimkolwiek kanałem komunikacji firmie FutureSpace dane osobowe – zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z poźn. zm.), informujemy, że:

 1. Administratorem przekazanych nam danych osobowych jest firma Dynafea Solutions Natalia Pietrzak z siedzibą w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 24a.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [na dole strony zamieszczono link do przedmiotowego rozporządzenia].
 3. Przetwarzania danych osobowych przez firmę Dynafea Solutions realizowane jest na potrzeby:
  a). udzielenie odpowiedzi na przesłaną korespondencję,
  b). przygotowania, przesłania oraz archiwizacji oferty – wyłącznie z uwagi na czas związania ofertą,
  c). wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  d). zapewnienie możliwości komunikacji pomiędzy stronami: firmą Dynafea Solutions i jej pracownikami, a Panią/Panem.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz w szczególnych przypadkach, podmioty realizujące prace zlecone przez firmę Dynafea Solutions w tym m.in. firma Fresz Sp. z o.o. realizująca obsługę firmy w zakresie księgowości, podatków i kadr.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  a). niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję,
  b). przez okres realizacji umowy lub okres jej trwałości tj. udzielonej gwarancji, obowiązywania rękojmi, terminu płatności faktur, itp.
  Po tym okresie dane przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych spraw/roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a). prawo dostępu do treści danych,
  b). prawo do sprostowania danych,
  c). prawo do usunięcia danych,
  d). prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  e). prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Powyższe dotyczy sytuacji, w której Pani/Pan uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, realizacji umowy lub do zapewnienia możliwości komunikacji pomiędzy stronami.