Oprogramowanie PLAXIS LE

Analiza stateczności skarp i nasypów z wykorzystaniem metod równowagi granicznej (LEM)

Czym jest oprogramowanie PLAXIS LE?

PLAXIS 2D LE i PLAXIS 3D LE są zaawansowanymi aplikacjami do modelowania i analizy geoinżynieryjnej, które skupiają się na równowadze granicznej oraz analizie filtracji wód gruntowych metodą elementów skończonych.

Poznaj najważniejsze funkcjonalności oprogramowania PLAXIS 3D

Analiza równowagi granicznej

Oprogramowanie PLAXIS LE umożliwia analizę stateczności zboczy w stanie równowagi granicznej. Pozwala na modelowanie różnych rodzajów gruntów, skłonności zbocza oraz obciążeń, takich jak siły grawitacyjne, obciążenie przez wodę lub inne czynniki zewnętrzne.

Na podstawie tych informacji program oblicza czynnik bezpieczeństwa, który pozwala ocenić stabilność zbocza i potencjalne ryzyko osunięcia. 

Analiza filtracji wód gruntowych

Oprogramowanie PLAXIS LE pozwala także na analizę filtracji/przesiąkania wód gruntowych. Możesz z jego pomocą modelować różne warunki hydrogeologiczne, takie jak warstwy wodonośne, przepuszczalność gruntu i gradient hydrauliczny.

Na podstawie tych danych program oblicza przepływ wód gruntowych, identyfikuje strefy nasycenia i prognozuje zmiany poziomu wód gruntowych w czasie. 

Poznaj najważniejsze funkcjonalności oprogramowania PLAXIS LE

Metody równowagi granicznej

PLAXIS LE oferuje kilka metod równowagi granicznej do analizy stateczności zboczy, takie jak: Bishop, Janbu, Spencer, Morgenstern-Price, GLE i Sarma.

Metody te pozwalają obliczyć współczynnik bezpieczeństwa przed zniszczeniem zbocza, biorąc pod uwagę warunki równowagi wzdłuż potencjalnych powierzchni poślizgu. Wybierz najbardziej odpowiednią metodę w oparciu o specyfikę Twojego zbocza i wymagania projektowe. 

PLAXIS Designer

Twórz modele koncepcyjne 3D na potrzeby analiz geotechnicznych (analiza stateczności zboczy, wody gruntowe, konsolidacja, naprężenie/odkształcenie). 

Projektowanie zgodnie ze standardami


PLAXIS LE umożliwia projektowanie konstrukcji geotechnicznych zgodnie z normami i przepisami branżowymi, takimi jak Eurocode 7 lub BS 8006. Włączając te normy do swoich analiz, możesz mieć pewność, że Twoje projekty spełniają wymagane współczynniki bezpieczeństwa i kryteria wydajności.

Oprogramowanie zapewnia niezbędne metody obliczeniowe, parametry i wytyczne. 

Analiza stateczności zbocza

Wykorzystaj zaawansowane możliwości analizy stateczności zboczy zarówno w środowisku 2D, jak i 3D. PLAXIS LE oferuje kompleksowy zestaw metod wyszukiwania i ponad 15 metod analitycznych do oceny stateczności gruntu i zboczy skalnych. 

Analiza wód gruntowych i konsolidacji

PLAXIS LE integruje analizę przepływu wód gruntowych i konsolidacji, umożliwiając rozważenie wpływu wody na zachowanie konstrukcji geotechnicznych. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku projektów obejmujących nasypy, tamy, zbiorniki, w których przepływ wód gruntowych, ciśnienie wody w porach i osiadanie konsolidacyjne odgrywają znaczącą rolę.

Symulując te oddziaływania, PLAXIS LE zapewnia dokładniejszą ocenę stateczności, osiadania i ogólnej wydajności. 

Wszechstronność metod analizy

  • PLAXIS LE oferuje kompleksowy zestaw metod analitycznych, w tym metody równowagi granicznej, analizę elementów skończonych, analizę konsolidacji i analizę dynamiczną.
  • Ta wszechstronność pozwala wybrać najbardziej odpowiednią metodę dla konkretnych wymagań projektu.
Rozszerzone możliwości modelowania

  • PLAXIS LE oferuje zaawansowane możliwości modelowania w celu dokładnego odwzorowania złożonych scenariuszy geotechnicznych.
  • Możesz modelować wiele warstw gruntowych, symulować anizotropowe charakterystyki podłoża, brać pod uwagę zachowanie gruntu nienasyconego i uwzględniać skutki klimatyczne
Wizualizacja i raportowanie

  • PLAXIS LE zapewnia intuicyjne narzędzia do wizualizacji, które pomagają zrozumieć i zinterpretować wyniki analizy.
  • Oprogramowanie oferuje również konfigurowalne funkcje raportowania, umożliwiające generowanie szczegółowych raportów i prezentacji w celu skutecznego przedstawiania wyników.

Odwiedź także: